Advance PHP Login And Registration System

Advance PHP Login And Registration System – code đăng nhập và đăng ký thành viên bằng PHP & MYSQL. Code đã lập trình sẵn các chức năng như: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, kích hoạt tài khoản qua email, quyên mật khẩu, phân quyền cơ bản. Code tương thích với PHP 5.6,
MySQL 5.7

Advance PHP Login And Registration System

Tải về source code tại:

Xem thêm: 

Code phân quyền người dùng cho Laravel


THAM KHẢO THÊM