Angular 7 Admin Dashboard Template

Giao diện dành cho trang quản trị được xây dựng bằng Bootstrap 4 tích hợp với Angular JS, với các ưu điểm nổi bật fully responsive, 100 + widgets, ui elements, template ui, charts & maps, forms, tables, auth pages, task, email, apps, e-commerce, social ..

Angular 7 Admin Dashboard Template

DemoBy Theme

THAM KHẢO THÊM