Blog & Magazine Script CodeIgniter

Share source code trang tin tức được phát triển dựa trên CodeIgniter Web Framework, với các tính năng nổi bật: Responsive Design, SEO-Friendly URL, Layout Options, Multiple Language và đầy đủ chức năng của một trang web tin tức:

+ Page Descripton, Show Page, Show Page Title, Show Breadcrumb, Show Right Column Options for Pages
+ Gallery Page (Enable & Disable Option)
+ Gallery Categories
+ Contact Page
+ Search in Site
+ Emoji Reactions
+ Reading List Page (Add & Remove from List)
+ Add, Delete, Update Posts
+ Save as Draft Option for Posts
+ Add Multiple Images to a Post.
+ Add, Delete, Update Categories
+ Add Unlimited Categories
+ Add, Delete, Update users
+ Add, Delete Photos
+ Add Unlimited Photos
+ Add & Remove Posts from Slider
+ Lazy Image Loading
+ Newsletter (Send Html Email to All Registered Emails)
+ Dynamic Tag System
+ Social Sharing
+ Social Media Links
+ Widget: Popular Posts
+ Widget: Our Picks
+ Widget: Categories
+ Widget: Random Posts Slider
+ Widget: Tags
+ Widget: Related Posts
+ Widget: Voting Poll
+ Manage Registered Emails
+ Manage Comments
+ Manage Contact Messages
+ Advanced Post Options
+ Sitemap.xml Generator
+ RSS (With different channels)
+ Admin & Author Profile Page
+ Secure Authentication
+ Google Analytics
+ Password Reset

Blog & Magazine Script CodeIgniter admin

 

Bạn có thể xem demo site: https://infinite.codingest.com/

Demo trang admin: https://infinite.codingest.com/login

Thông tin đăng nhập :

Username: admin
Password: 1234

Cách cài đặt source code rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo database, sau đó upload source code lên hosting ( hoặc localhost), chạy đường dẫn http://yourdomain.com/install để cài đặt ( nhớ khai báo các thông tin kết nối). Bạn có thể mở file documentation để tham khảo thêm.

Blog & Magazine Script CodeIgniter install
Blog & Magazine Script CodeIgniter install

Lưu ý: Source code được share nhằm mục đích cho các bạn tham khảo, tìm hiểu CodeIgniter Web Framework. Nếu có nhu cầu sử dụng các bạn nên mua bản quyền code để ủng hộ tác giả và được hỗ trợ khi phát sinh lỗi, cập nhật mới.

By CodeDownload Trial

 

Password giải nén nếu có : opensourcevn.com

 

THAM KHẢO THÊM