Code phân quyền người dùng cho Laravel

Phân quyền người dùng và xác thực đăng nhập người dùng bằng Facebook, Google, Twitter
là chức năng cần phải có của hệ thống thống quản lý website, vì thông qua chức năng này, người quản lý cao nhất có thể phân quyền cho từng thành viên thực hiện một hoặc nhiều chức năng trên website. Nếu bạn đang cần xây dựng chức năng phân quyền người dùng và xác thực đăng nhập người dùng trong Laravel thì hãy tham khảo đoạn code được chia sẻ dưới đây.
Code này đã xây dựng sẵn chức năng như:
– Cho phép người dùng đăng nhập thông qua mạng Facebook, Google, Twitter (Authentication & Registration).
– Cho phép đăng ký tài khoản, gởi lại mật khẩu đăng nhập cho người dùng.
– Quản lý người dùng đã đăng ký.
– Phân quyền cho từng người dùng (Roles & Permissions).
– Và một số cài đặt cơ bản.

Code phân quyền người dùng cho Laravel Code phân quyền người dùng cho Laravel

  Nếu có nhu cầu tham khảo, bạn có thể xem demo và tải code về tại:

DemoDownload Trial

* Tài khoản đăng nhập demo:
Username: admin
Password: admin123

 Cách cài đặt (thực hiện trên localhost):

* Yêu cầu web server: PHP >= 7.1 , MySQL 5.x, OpenSSL PHP extension, JSON PHP extension, Fileinfo PHP extension, Laravel
Lưu ý: Nếu quá trình cài đặt thông báo lỗi   Xdebug Max Nesting Level (>= 500) thì fix như sau: mở php.ini, thêm đoạn code xdebug.max_nesting_level=500, lưu lại và restart web server.
* Cài đặt:
– Sau khi tải source code về, tiến hành giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server (vd: laravel-user-management).
– Truy cập MYSQL tạo mới một database (ví dụ: laravel-user-management).
–  Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/laravel-user-management/public (thay laravel-user-management bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để bắt đầu quá trình cài đặt.
Ứng dụng sẽ tự động kiểm tra các thông số yêu cầu cần thiết của web server, bước tiếp theo bạn cần khai báo các thông số kết database, tên website và bấm chọn Install để cài đặt.

Code phân quyền người dùng cho Laravel Code phân quyền người dùng cho Laravel Code phân quyền người dùng cho Laravel
–  Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể đăng nhập vào trang quản lý theo tài khoản đăng nhập mặc định: 

username: admin
password: admin123

Code phân quyền người dùng cho Laravel

Code được chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, nếu sử dụng chính thức bạn có thể mua bản quyền để được hỗ trợ cập nhật và sửa lỗi phát sinh.

Xem thêm:

Phần mềm quản lý bán hàng CI

THAM KHẢO THÊM