Coupon, Deal & Online Script Code

Đây là CMS giúp bạn xây dựng hệ thống cho phép thành viên có thể tạo và chia sẻ Coupon & Deal. CMS được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình PHP, MYSL, các tính năng của CMS này bạn có thể trải nghiệm trực tuyến tại: http://yoodeal.fullkit.io/

Coupon, Deal & Online Script Code

 Cài đặt CMS

+ Tải về source code theo liên kết: http://bit.ly/35x2NH9

+ Tiến hành giải nén sau đó coppy source code đưa vào thư mục trên localhost, hoặc upload lên hosting.

+ Tạo mới  một database trong mysql, sau đó import file deal.sql.

+ Mờ file database.php (đường dẫn: www\thu_muc_chua_code\application\config, cấu hình lại các thông số kết nối cơ sở dữ liệu.

Tài khoản đăng nhập dành cho admin: Email: demo@admin.com   –   Password: 123456

 


THAM KHẢO THÊM