Focus bootstrap 4 admin template

Focus admin template được thiết kế dựa trên framework css nổi tiếng (Bootstrap CSS 4, Themify-icons, Font-awesome..) và được tích hợp sẵn các thư viện Js (jquery-ui, form-validation, owl-carousel,..).

Với hơn 50 page đã được dựng sẵn:
– Charst
– Email
– Icon
– Calender
– Profile
– Widget
– UI Elements
– Table
– Map
– Compoment
– Login
– Register
– From
-…
Focus bootstrap 4 admin template

Focus bootstrap 4 admin template

Focus bootstrap 4 admin template

 

DemoDownload

 

 


THAM KHẢO THÊM