Giao diện admin mang phong cách metro style

Giao diện admin html này được xây dựng bằng Twitter bootstrap, metro-bootstrap style, jQuery 1.9.1 và jQuery UI , tích hợp thêm các jQuery plugins :

fullcalendar.min.js
jquery.chosen.min.js
jquery.cleditor.min.js
jquery.cookie.js
jquery.dataTables.min.js
jquery.elfinder.min.js
jquery.flot.js
jquery.flot.pie.js
jquery.flot.resize.min.js
jquery.flot.stack.js
jquery.gritter.min.js
jquery.imagesloaded.js
jquery.iphone.toggle.js
jquery.knob.modified.js
jquery.masonry.min.js
jquery.noty.js
jquery.raty.min.js
jquery.sparkline.min.js
jquery.ui.touch-punch.js
jquery.uniform.min.js
jquery.uploadify-3.1.min.js\

17 page html đã được dựng sẵn như : typography, widget, login, icon, menu, submenu, gallery, form…

 


THAM KHẢO THÊM