Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P8

[Dspace Tuts – chỉnh sửa Footer dspace ]

Bài viết này sẽ hướng dẫn chỉnh sửa lại  Footer mặc định của Dspace, để chỉnh sửa Footer cần mở file footer-default.jsp cần mở file footer-default.jsp (đường dẫn: C:\dspace\webapps\jspui\layout\footer-default.jsp), code footer cần chỉnh sửa sẽ bắt đầu từ đoạn

<%– Page footer –%>

<footer>// tùy chỉnh code theo ý muốn</<footer>

Đầu tiên mở  file ngôn ngữ Messages.properties , Messages_vi.properties  để thêm các thông  theo nhu cầu  (đường dẫn C:\dspace\webapps\jspui\WEB-INF\classes), lưu lại file khi hoàn thành

Ví dụ:

jsp.layout.footer-default.phone = thong tin cua ban

jsp.layout.footer-default.email =   thong tin cua ban

jsp.layout.footer-default.adress =   thong tin cua ban

jsp.layout.footer-default.connect =   thong tin cua ban

  Mở  footer-default.jsp (đường dẫn: C:\dspace\webapps\jspui\layout\footer-default.jsp) để gọi các thông tin đã thêm ở ngôn ngữ ra, lưu lại file khi hoàn thành

Ví dụ:

<%– Page footer –%>

<footer class=”navbar navbar-inverse-footer navbar-bottom”>

<div class=”container footer”>

<div class=”col-md-4″>

<p><img src=”<%= request.getContextPath() %>/image/dome-bluewhite-smaller.gif” alt=”DSpace logo” class=”logo”/></p>

</div>

<div class=”col-md-4″>

<p><i class=”fas fa-map-marker-alt”></i> <fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.adress”/>

</p>

<p><i class=”fas fa-phone-volume”></i> <fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.phone”/></p>

<p><i class=”fas fa-envelope”></i> <fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.email”/></p>

</div>

<div class=”col-md-4″>

<p><fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.connect”/></p>

<p>

<a href=”#”><i class=”fab fa-facebook-square” style=”font-size: 25px;”></i></a>

<a href=”#”><i class=”fab fa-twitter” style=”font-size: 25px;”></i></a>

<a href=”#”><i class=”fab fa-linkedin” style=”font-size: 25px;”></i></a>

</p>

 

</div>

</div>

</footer>

  Restart lại trình duyệt để xem thay đổi

Tóm lại:  Code footer cần sửa sẽ nằm trong file footer-default.jsp với nội dung được gọi ra từ file ngôn ngữ Messages.properties , Messages_vi.properties. Bạn có thể trình bày footer tùy theo nhu cầu sử dụng.

Download Code footer

 


THAM KHẢO THÊM

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *