Khóa Học Full Stack Web Development

Khóa Học Full Stack Web Development từ cơ bản đến nâng cao bao gồm:
Section 1: HTML5.
Section 2: CSS.
Section 3: Xây dựng một Portfolio Site.
Section 4: Bootstrap 4.
Section 5: Xây dựng một News Portal.
Section 6: JavaScript.
Section 7: ES6.
Section 8: Git & Github.
Section 9: VueJs.
Section 10: NodeJs.
Section 11: PostgreSQL.
Section 12: Project tổng kết: Ứng dụng web quản lý kho y tế.

Khóa Học Full Stack Web Development

Nếu có nhu cầu tham khảo, bạn có thể tải về tại:

Nguồn: http://nhasachtinhoc.blogspot.com


THAM KHẢO THÊM