Khóa học lập trình Fullstack với Angular

Full-stack developer (FSD) là người có thể làm nhiều công việc liên quan tới databases, servers, systems engineering và client work. Họ có thể là một FSD về di động (mobile stack), web (web stack) hoặc phần mềm (native applications) hay nói cách đơn giản một lập trình viên full stack phải đa năng để có thể làm việc liên chức năng trên “stack” công nghệ.

Nội dung khóa học “Lập trình Fullstack với Angular – PHP – MySQL”:

 • PHẦN 01 – GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

  • 001 – Giới thiệu angular js
 • PHẦN 02 – CÀI ĐẶT CƠ BẢN

  • 002 – Cài đặt code editor
  • 003 – Cài đặt plugin
 • PHẦN 03 – CHẠY ỨNG DỤNG ANGULAR ĐẦU TIÊN

  • 004 – Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
  • 005 – Sử dụng file template
 • PHẦN 04 – THỰC HÀNH VỚI MODEL TRONG ANGULAR JS

  • 006 – Khái niệm và sử dụng ng-model
  • 007 – Sử dụng ng-model với select
  • 008 – Sử dụng ng-model với radio button
  • 009 – Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
  • 010 – ng-show và ng-init
 • PHẦN 05 – THỰC HÀNH VỚI SCOPE VÀ CONTROLLER TRONG ANGULAR JS

  • 011 – Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
  • 012 – Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope
 • PHẦN 06 – HỌC ANGULAR JS QUA BÀI TẬP THỰC HÀNH

  • 013 – Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html
  • 014 – Viết phần logic của ứng dụng
  • 015 – Hoàn thiện ứng dụng
  • 016 – Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
  • 017 – Sử dụng vòng lặp ng-repeat
 • PHẦN 07 – HỌC CÁCH VIẾT BACKEND THEO PHƯƠNG PHÁP SINGLE-PAGE WEB APP SỬ DỤNG ANGULAR JS

  • 018 – Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
  • 019 – Sử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
  • 020 – Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat
 • PHẦN 08 – TỔNG KẾT ỨNG DỤNG VÀ GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU

  • 021 – Tổng kết kiến thức
  • 022 – Làm thật
 • PHẦN 09 – TẠO DỮ LIỆU TRONG MYSQL VÀ VIẾT API CHO ANGULAR JS

  • 023 – Tạo cơ sở dữ liệu
  • 024 – Viết API lấy dữ liệu cho angular
 • PHẦN 10 – KẾT NỐI ANGULAR JS VỚI MYSQL QUA API

  • 025 – Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
  • 026 – Kết nối angular với Mysql qua API
 • PHẦN 11 – HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG ANGULAR JS – MYSQL ĐẦU TIÊN

  • 027 – Viết API sử dữ liệu
  • 028 – Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
 • PHẦN 12 – TÍCH HỢP ANGULAR MATERIAL

  • 029 – Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
  • 030 – Tích hợp angular material vào view
 • PHẦN 13 – GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH SINGLE-PAGE WEB APP SỬ DỤNG ROUTE

  • 031 – Lọc dữ liệu trong angular
  • 032 – Cách viết nhiều controller trong một web
  • 033 – Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
 • PHẦN 14 – HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG ROUTE KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUA HTTP

  • 034 – Kiến thức cơ bản về Route
  • 035 – Sử dụng HTML5 mode trong angular
  • 036 – Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
  • 037 – Phun dữ liệu ra single-page web app
 • PHẦN 15 – GIƠI THIỆU PROJECT SINGLE-PAGE WEB APP SỐ 2

  • 038 – Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
  • 039 – Bố cục và sắp xếp file cho project
 • PHẦN 16 – PHẦN ROUTE VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

  • 040 – Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
  • 041 – Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
  • 042 – Phân tích cơ sở dữ liệu
 • PHẦN 17 – LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG ANGULAR

  • 043 – Thêm dữ liệu
  • 044 – Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
  • 045 – Giao tiếp dữ liệu bằng API
  • 046 – Tạo view
  • 047 – Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
  • 048 – Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
  • 049 – Sửa dữ liệu bằng Angular
  • 050 – Viết API lưu dữ liệu
  • 051 – Lưu dữ liệu bằng Angular
  • 052 – Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
 • PHẦN 18 – XỬ LÝ CÁC PHẦN GIAO DIỆN TRANG CONTACT VÀ TRANG LIÊN HỆ

  • 053 – Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
  • 054 – Sửa lỗi router phổ biến trong angular
  • 055 – Xử lý dữ liệu trang contact
  • 056 – Xử lỹ dữ liệu trang tin tức
 • PHẦN 19 – TỔNG KẾT PHẦN 1 ANGULAR

  • 057 – Tổng kết phần 1
 • PHẦN 21 – BA BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ SỬ DỤNG MỘT THƯ VIỆN

  • 059 – Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
  • 060 – Bước số 2 trong sử dụng thư viện – kiểm soát dữ liệu trả về
  • 061 – Bước số 3 trong sử dụng thử viện – Kết nối cơ sở dữ liệu
 • PHẦN 22 – SỬ DỤNG THƯ VIỆN UI SELECT

  • 062 – Thư viện ui select với multiple select
  • 063 – Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
  • 064 – Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu
 • PHẦN 23 – PROJECT BACKEND SỬ DỤNG ANGULAR GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN

  • 069 – Giới thiệu project làm backend bằng Angular
  • 070 – Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular
 • PHẦN 24 – CÁCH SỬ DỤNG TEMPLATE ADMIN KHI LÀM BACKEND

  •  071 – Cách sử dụng template admin khi làm backend
  •  072 – Dựng template cơ bản
 • PHẦN 25 – TẠO ROUTE CHO CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG TEMPLATE

  •  073 – Dựng Routing cơ bản
  •  074 – Tạo 2 route adduser và userlist
 • PHẦN 26 – CHỨC NĂNG THÊM MỚI NGƯỜI DÙNG

  •  075 – Tạo form thêm người dùng bằng template
  •  076 – Viết API thêm người dùng
  •  077 – Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
  •  078 – Chuyển dữ liệu cho API
  •  079 – Đặt phím tắt cho angular post
 • PHẦN 27 – CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

  •  080 – Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
  •  081 – Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
  • 082 – Qui trình logic của chức năng đăng nhập
  • 083 – Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API.
  • 084 – Viết Api xử lý dữ liệu
  • 085 – Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống
 • PHẦN 28 – XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG VÀ ĐĂNG XUẤT

  • 086 – Xử lý chuyển hướng trong Angular
  • 087 – Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
  • 088 – Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
  • 089 – Đăng xuất
  • 090 – Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
  • 091 – API – Phần dữ liệu
 • PHẦN 29 – CHỨC NĂNG XEM DANH SÁCH DỮ LIỆU PHẦN CƠ BẢN

  • 092 – Angular – Phần dữ liệu
 • PHẦN 30 – TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG TRÊN CÙNG MỘT PAGE

  • 093 – Tạo giao diện từ template admin
  • 094 – Đưa dữ liệu ra template
 • PHẦN 31 – TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG TRÊN CÙNG MỘT PAGE

  • 095 – Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
  • 096 – Logic của phần sửa dữ liệu
  • 097 – Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
  • 098 – Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
  • 099 – Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 • TỔNG KẾT KHÓA HỌC

  • 100: Tổng kết khóa học
  • Bài tập cuối khóa
  • Tài liệu tải về
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan

THAM KHẢO THÊM