Lập trình NodeJS cho người mới bắt đầu

Đây là bộ video của trung tâm tin học Khoa Phạm hướng dẫn lập trình NodeJS cho người mới bắt đầu. Series này bao gồm 20 bài:

1 – Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên Windows
2 – Lập trình NODEJS – Bài 1: Giới thiệu NODEJS & Các plugin
3 – Lập trình NODEJS – Bài 2: CÀI ĐẶT NODEJS
4 – Lập trình NODEJS – Bài 3: TẠO BIẾN TRONG NODEJS
5 – Lập trình NODEJS – Bài 4: CÁC HÀM CƠ BẢN
6 – Lập trình NODEJS – Bài 5: MẢNG TRONG NODEJS
7 – Lập trình NODEJS – Bài 6: HÀM (FUNCTION)
8 – Lập trình NODEJS – Bài 7: TẠO MODULES TRONG NODEJS
9 – Lập trình NODEJS – Bài 8: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (PHẦN 1)
10 – Lập trình NODEJS – Bài 9: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (PHẦN 2)
11 – Lập trình NODEJS – Bài 10: TRUYỀN TẢI DATA VỚI BUFFER
12 – Lập trình NODEJS – Bài 11: XỬ LÝ FILE
13 – Lập trình NODEJS – Bài 12: TẠO WEBSERVER – TEXT
14 – Lập trình NODEJS – Bài 13: TẠO WEBSERVER – HTML
15 – Lập trình NODEJS – Bài 14: TẠO WEBSERVER – PIPE
16 – Lập trình NODEJS – Bài 15: TẠO WEBSERVER – JSON
17 – Lập trình NODEJS – Bài 16: CÀI ĐẶT EXPRESS
18 – Lập trình NODEJS – Bài 17: SEND FILE
19 – Lập trình NODEJS – Bài 18: ROUTING
20 – Lập trình NODEJS – Bài 19: GET PARAMETERS

Xem toàn bộ video tại 

THAM KHẢO THÊM