Laravel 6.0 with Vue.js and Bootstrap Admin

Source code được phát triển dựa trên Laravel 6.0 kết hợp với Vue.js và Bootstrap Admin template, bạn có thể sử dụng để khởi tạo cho dự án của mình. Source code đã xây dựng sẵn các chức năng: đăng nhập, đăng ký, chỉnh sửa thông tin tài khoản, phân quyền tài khoản người dùng.

DemoDownload


THAM KHẢO THÊM