List video hướng dẫn học ngôn ngữ lập trình Python

Bao gồm video các khóa học về Python trên trang teamtreehouse.com, nếu bạn đang tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python thì có thể tải về tham khảo.

Các khóa học bao gồm:
– Build a Social Network with Flask Course
– CSV and JSON in Python
– Customizing Django Templates
– Customizing The Django Admin
– Data Science Basics
– Data Visualization With Bokeh
– Dates and Times in Python Course
– Deploying Django Heroku
– Deploying Django PythonAnywhere….

 

 

 

Nguồn : chiasetailieultvn

THAM KHẢO THÊM